10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2023 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน Mybest

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น นับเป็นการจุดชนวนปรับเปลี่ยนการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ซึ่งมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2563 จนเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในวันนี้ และเป็นจุดเน้นที่สำคัญของ สสวท. “เราไม่สามารถส่งเสริมให้วัยรุ่นหญิงกำหนดทางเดินเข้าสู่อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ โดยปราศจากการรับประกันว่า พวกเธอจะมีเสรีภาพที่จะเบ่งบานท่ามกลางความเสถียรในที่ทำงานอย่างเต็มรูปแต่เรายังคงเดินหน้าสร้างแรงบันดาลให้กับคนรุ่นต่อไปก้าวสู่วงการวิทยาศาสตร์”ผอ.มูลนิธิลอรีอัลกล่าว. “ตึกลูกเต๋า” ชื่ออย่างไม่เป็นทางการของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดูจะเป็นชื่อที่คุ้นหูผู้คนทั่วไป มากกว่าชื่อ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ยังควรระบุขอบเขตของโครงงาน และแนวทางการวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน รวมถึงการเสนอแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานด้วย ทั้งนี้คำนำหน้าโครงงานควรเขียนอย่างสร้างสรรค์ และมีความน่าสนใจ…

Continue Reading10 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ปี 2023 เที่ยงตรง ทนสารเคมีและความร้อน Mybest