ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ » กรมประมง

ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก. การเลี้ยงปลาในปัจจุบันเกษตรกรต้องการประหยัดต้นทุนมากขึ้น โดยพยายามหาแหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติเข้ามาช่วย นอกจากมีแหล่งอาหารชั้นดีแล้ว ยังประหยัดต้นทุนอาหารจากการเลี้ยงอาหารสำเร็จรูปได้อีกด้วยอาหารสัตว์น้ำสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อาหารสำเร็จรูป และอาหารที่ได้จากธรรมชาติ โดยอาหารที่ได้จากธรรมชาติเก ... แมลง BSF (Black Soldier Fly) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Hermetia illucens เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืช และไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน ชอบอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ ในระยะหนอนสามารถช่วยย่อยสลายขยะอินทรียวัตถุได้ร้อยละ และสามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นโปรตีนและไขมันได้ ทำให้มีคุณค่าทางอาหาร ... โรคไหม้ข้าวระยะกล้า-…

Continue Readingศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ » กรมประมง