รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รัดเกล้า เผยผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565 ของ ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (ซ้าย) กับ รศ.ดร. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ วิจารณ์การผลักดันร่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ของรัฐบาล ในเวทีเสวนา “เสรีภาพทางวิชาการในสภาวะถดถอย” ที่ มธ. เมื่อ 5 เม.ย. การดา ร่วมพุ่ม.

ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 25 พฤษภาคม 2554. กองทุนผู้สูงอายุ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 – 06.00 น. กองทุนผู้สูงอายุ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 00.00 – 06.00 น.

ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

พัชราภา  เอื้อมอมรวณิช. สื่อมวลชนเสรีภาพและความรับผิดชอบ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์.11(4).

ได้ร่วมชมนิทรรศการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ ขยายเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ในสาขาต่างๆ และช่วยให้โครงการวิศวกรสังคมสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้นต่อไป. วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน ผอ.กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) พร้อมด้วย นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ ผอ.กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม และผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ใน กมพ. ร่วมกันสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการเป็น ผอ.กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กมพ. ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ กลับแจกแจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายนี้ไว้ว่า “เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลเกี่วกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับของทางราชการ และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล…” “พระส่วนใหญ่ ลูกชาวบ้าน ลูกคนยากคนจน แต่การศึกษาของพระ สอนให้พระอยากจะเป็น อยากให้พระเขยิบขึ้นไปในทางสมณศักดิ์ ให้เป็นเจ้าขุนมูลนาย และสึกออกมาก็อยากเป็นคนชั้นกลาง นี่ผิดหลักหมดเลย พระส่วนใหญ่เป็นลูกคนยากคนจน ควรจะเข้าใจคนยากคนจน เป็นพลังเพื่อคนยากคนจน…”

ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

นางสาวพรประภา สินธุนาวา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) พร้อมด้วย นายกนก คุ้มประวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กมพ. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือกับ ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี และ ดร.ธนานนท์ บัวทอง จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวทางและการดำเนินงานปรับปรุงดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิชาการและมีทิศทางการดำเนินงานที่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ณ ห้องประชุมผอ. ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 ระบุเหตุผลของการมีกฎหมายนี้ไว้ว่า “ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ…” ทั้งนี้ มรภ.อุดรธานี ได้นำผลการดำเนินงานของ 10 โครงการข้างต้น มาจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยนักศึกษาในโครงการ ซึ่งคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.

ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

สื่อมวลชนกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต. 8(1), 31-53. พงษ วิเศษสังข.